You are here

Większość nauk przyrodniczych, jak i o charakterze humanistycznym, opiera się na filarze logiki

obliczenia
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
Treścią określonej nazwy w nauce takiej jak logika jest nic innego jak konotacja nazwy. Jej pewnego rodzaju przeciwieństwem jest denotacja, jaka odnosi się do zakresu nazwy. Brany jest wówczas pod uwagę pełen zbiór powiązanych desygnatów określonej nazwy. Konotowane są szczególnie cechy, którymi cechuje się pewna nazwa. Jest to swego rodzaju ujednolicenie, jakie oparte jest na ściśle określonych regułach. Za konotację każdy odbiorca musi uznać komplet pewnych, klarownych cech, które odnoszą się do desygnatu.

książka
Source: www.morguefile.com
Fundament logiki stanowią zależności między wyrażeń, które są zapisywane w postaci podobnej do działań matematycznych. Zdanie może przybrać zarówno postać słowną, jak i matematyczną. Ważne, żeby ocenić, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero w tym momencie można rozpatrywać zależności między zdaniami składowymi. Jedną z najważniejszych zależności w tej nauce jest koniunkcja logiczna, nazywana również iloczynem logicznym. Iloczyn ten jest prawdziwy wówczas, gdy obie części składowe są prawdziwe. Można to zaprezentować za pomocą dowolnego zdania, gdzie iloczyn reprezentuje spójnik „i”. Jeśli jedna z części składowych nie będzie prawdziwa, wówczas całe wyrażenie również będzie fałszywe.

Niesamowicie ważną rolę w nauce takiej jak logika pełni negacja. Rozmaite nazwy można negować. Patrząc nastałe logiczne, na przykład negowania i to jak wciela się ją w życie, można powiedzieć, że dana nazwa podlega zaprzeczeniu. W logice możemy użyć tak zwanej potrójnej, jak również i podwójnej – to znaczy klasycznej negacji. Stół i nie-stół to dwie nazwy, które zostały poddane procesowi negacji. Nie-nie-nie-stół oznaczałby nie-stół, idąc tym tropem. Szczególnie ważny w każdej nazwie jest desygnat, czyli przedmiot, jakiego dotyczy określona nazwa.

Wykorzystanie w praktyce

Przez odbiorców w logice muszą być brane pod uwagę nie tylko desygnaty, jednak głównie poszczególne ich funkcje. Między innymi denotacją wyrazu takiego jak poduszka będą rozmaite poduszki, które dana osoba może sobie wyobrazić. Patrząc na funkcję taką jak konotacja, wskazać trzeba określony zespół cech. Powinien być on niezbędny do całkowitego określenia danej nazwy. Zespół tych cech pozwala skojarzyć dany przedmiot odbiorcy. Więcej o logice na http://www.tautologia.pl/logika-historia-i-przedmiot-wyklad/id8,Historia-logiki.html.